miércoles, 6 de abril de 2011

APROVADA PER UNANIMITAT EN SESSIÓ PLENÀRIA DE L'AJUNTAMENT LA MOCIÓ PER LA DEFENSA DE L'ORDENANÇA PROMOGUDA PEL COL·LECTIU ANTENA NO I PRESENTADA PELS PARTITS DE L'OPOSICIÓEl Col·lectiu "Antena NO", com a resposta als recursos plantejats per les distintes operadores de telefonia mòbil contra l'Ordenança reguladora d'antenes en el nostre poble, ha realitzat des del mes d'octubre de 2010 diverses gestions encaminades a garantir el seu manteniment i defensa.
Entenem que allò que afecta a tots els veïns és assumpte de tots.  L'ordenança es va aprovar per totes les forces polítiques, i totes les forces polítiques  han d'estar compromeses en la seua defensa, que és la defensa de la voluntat del poble i de la salut de tots.
Per això hem promogut la presentació d'una moció al Plenari de l'Ajuntment (firmada pels tres partits de l'oposició i acceptada pel partit que governa amb majoria absoluta) que renova el caràcter unànime en la defensa de l'ordenança i deixa ben clar que, independentment de quins partits estiguen governant i quins estiguen en l'oposició, ara i després de les eleccions del pròxim mes de maig de 2011, el poble de Paiporta mantindrà la regulació de les antenes i aplicarà el principi de precaució en benefici del benestar i de la salut de la població.

Agraïm a tots els partits la renovació del seu compromís i els encoratgem a mantindre este patrimoni públic que és l'ordenança i el consens que s'ha generat al seu voltant.

A continuació podeu llegir el test íntegre de la moció aprovada per unanimitat el passat 31-03-2011.


(Texto en castellano más abajo)

DEFENSA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA MÒBIL EN   EL   MUNICIPI   DE   PAIPORTA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JESÚS CARLOS LÓPEZ CARRIZO,  Portaveu del Grup Municipal PSPV-PSOE de l’Ajuntament de  Paiporta
ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Portaveu del Grup Municipal EU-Bloc de l’Ajuntament de  Paiporta
PASCUAL PARDO PEIRÓ regidor d’Esquerra Unida de l’Ajuntament de Paiporta           


a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat , de Règim Local  de la Comunitat Valenciana   així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova  el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  presenta per al seu debat i votació en el Ple la següent: 


MOCIÓ

En l’any 2008, com a resposta a la iniciativa empresa per veïns del poble preocupats pels efectes sobre la salut de les radiacions electromagnètiques procedents de les estacions base de telefonia mòbil, el Plenari de l’Ajuntament aprovà una nova Ordenança Reguladora de les Instal·lacions de Telefonia Mòbil.  L’aprovació es feu comptant amb la unanimitat de tots els grups polítics presents en el Ple i amb un gran suport de la població representat en uns plecs de firmes que contenien el paréixer de més de 2000 veïns del poble.

No era la primera vegada que veïns i partits polítics havien treballat conjuntament i havien redactat una ordenança proteccionista. Les primeres iniciatives es remunten a fa ja una dècada.

En esta ocasió, l’ordenança comptava, a més de l’assessorament de la Universitat de València, amb sentències novedoses que avalen una visió de les competències municipals que permeten una regulació de caràcter fonamentalment urbanístic que, al mateix temps, pot satisfer les inquietuds dels veïns i les veïnes de Paiporta. 

A hores d’ara està fora de tot dubte que l’aplicació del principi de precaució és la postura més intel·ligent i adequada quan es tracta amb qüestions que poden tindre efectes difícilment valorables fins que no haja passat un llarg període de temps, amb la possibilitat que els efectes resulten greus i irreversibles i de gran abast sobre la població.

La inquietud de la població respecte a les emissions de les antenes de telefonia mòbil no és producte de la desinformació i de la ignorància, com argüeixen algunes instàncies amb interessos econòmics molt clars. No són un grapat de veïns en cada poble, afectats  per paranoies, els que reclamen la presa de mesures de caràcter preventiu. Estudis finançats amb fons europeus (BioIniciative) donen la raó a les mesures preventives, i  el propi Parlament Europeu ha  pres Resolucions  (2 de abril de 2009 )  en eixe sentit.

L’actual Ordenança, igual que li va passar a l’anterior, ha estat  recorreguda per les operadores de telefonia mòbil. Els recursos no han plantejat cap argument nou en contra de la regulació prevista en l’Ordenança, ni la sentència emesa pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana tampoc resulta novedosa.  Se sabia que hi hauria recurs, i se sabia que la sentència del TSJ CV anava a proposar l’anul·lació de part de l’articulat de l’Ordenança.

I hi havia consens, des del primer moment, per utilitzar tots els recursos jurídics possibles per fer valdre l’ajustament a dret de les propostes de l’ordenança  basant-se en diverses sentències del Tribunal Suprem.
Així mateix, és públic i manifest el compromís de Vicente Ibor amb la població de “pelear judicialmente hasta el final” la defensa de l’Ordenança.

El consens inicial s’ha allargat durant tot el procés i el govern municipal ha anat informant al col·lectiu “Antena No” de les distintes novetats administratives i jurídiques:  en agost de 2010 es tingué notícia del contingut de la sentència del TSJ i al llarg de la tardor d’eixe any els contactes entre el Col·lectiu i el govern  municipal han tingut com a escenari la preparació del recurs de l’Ajuntament, a través de l’assessoria jurídica contractada, contra la sentència emesa pel TSJCV.


En conseqüència, proposem l’adopció pel Plenari dels següents

ACORDS

PRIMER: l’Ajuntament defendrà el text restant de l’Ordenança Reguladora de les Instal·lacions de Telefonia Mòbil en el  Municipi de Paiporta si és que resulta recorregut judicialment per alguna altra operadora de telefonia mòbil, arribant si és menester fins la instància del Tribunal Suprem si es tracta de l’article 5 i la Disposició Transitòria Única.

SEGON: El govern municipal farà el seguiment y la defensa judicial convenient, a valorar degudament assessorats jurídicament i després de la deliberació de les parts interessades a nivell municipal, de les distintes causes existents pendents de resolució administrativa i o judicial (entre elles el contenciós plantejat a la paralització de concessió de Llicències d’obres per a instal·lar antenes com la del carrer Mestre Serrano i les sol·licituds posteriors), i també de les causes que es puguen plantejar en el futur

TERCER: El govern municipal plantejarà en 2011 una mesa de negociació entre l’Ajuntament i les distintes operadores que actuen en el municipi amb la finalitat de fer possible la cobertura necessària per a gaudir d’un bon servei tot respectant allò establert en l’Ordenança municipal, siga mitjançant l’habilitació d’un parc d’antenes o qualsevol altra mesura convenient a judici de les parts implicades –operadores de telefonia mòbil, govern municipal, partits de l’oposició i col·lectiu Antena NO de Paiporta.

QUART: El govern municipal notificarà als partits de l’oposició i al Col·lectiu Antena NO totes les incidències que es produïsquen relacionades amb les antenes existents i les que es puguen instal·lar en el futur en el poble.


Paiporta, 31 de març de 2011


JESÚS CARLOS LÓPEZ CARRIZO,  Portaveu del Grup Municipal PSPV-PSOE de l’Ajuntament de  Paiporta

ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Portaveu del Grup Municipal EU-Bloc de l’Ajuntament de  Paiporta
  
PASCUAL PARDO PEIRÓ regidor d’Esquerra Unida de l’Ajuntament de Paiporta========================================================================
(Texto en castellano)

DEFENSA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS INSTALACIONES DE TELEFONÍA MÓVIL EN   EL   MUNICIPIO   DE   PAIPORTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

JESÚS CARLOS LÓPEZ CARRIZO,  Portavoz del Grupo Municipal PSPV-PSOE del Ayuntamiento de  Paiporta
ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Portavoz del Grupo Municipal EU-Bloc del Ayuntamiento de  Paiporta
PASCUAL PARDO PEIRÓ regidor de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Paiporta

 al amparo de lo  dispuesto en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalidad , de Régimen Local  de la Comunidad Valenciana   así como el RD 2568/ 1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  presenta para su debate y votación en el Pleno la siguiente:  


MOCIÓN

En el año 2008, como respuesta a la iniciativa emprendida por vecinos del pueblo preocupados por los efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas procedentes de las estaciones base de telefonía móvil, el Plenario del Ayuntamiento aprobó una nueva Ordenanza Reguladora de las Instalaciones de Telefonía Móvil.  La aprobación s contó con la unanimidad de todos los grupos políticos presentes en el Pleno y con un gran apoyo de la población representado en unos pliegos de firmas que contenían la opinión de más de 2000 vecinos del pueblo.

No era la primera vez que vecinos y partidos políticos habían trabajado conjuntamente y habían redactado una ordenanza proteccionista. Las primeras iniciativas se remontan a hace ya una década. 

En esta ocasión, la ordenanza contaba, además del asesoramiento de la Universidad de Valencia, con sentencias novedosas que avalaban una visión de las competencias municipales que permiten una regulación de carácter fundamentalmente urbanístico que, al mismo tiempo, puede satisfacer las inquietudes de los vecinos y las vecinas de Paiporta.  

En estos momentos está fuera de toda duda que la aplicación del principio de precaución es la postura más inteligente y adecuada cuando se trata con cuestiones que pueden tener efectos difícilmente valorables hasta que no haya pasado un largo período de tiempo, con la posibilidad que los efectos resulten graves e irreversibles y de gran alcance sobre la población.

La inquietud de la población con respecto a las emisiones de las antenas de telefonía móvil no es producto de la desinformación y de la ignorancia, como argüyen algunas instancias con intereses económicos muy claros. No son un puñado de vecinos en cada pueblo, afectados  por paranoias, los que reclaman la toma de medidas de carácter preventivo. Estudios financiados con fondos europeos (BioIniciative) dan la razón a las medidas preventivas, y  el propio Parlamento Europeo ha  dictado Resoluciones  (2 de abril de 2009 )  en ese sentido.

La actual Ordenanza, igual que le pasó a la anterior, ha sido  recurrida por las operadoras de telefonía móvil. Los recursos no han planteada ningún argumento nuevo en contra de la regulación prevista en el Ordenanza, ni la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tampoco resulta novedosa.  Se sabía que habría recurso, y se sabía que la sentencia del TSJ CV iba a proponer la anulación de parte del articulado de la Ordenanza.

Y había consenso, desde el primer momento, por utilizar todos los recursos jurídicos posibles por hacer valer el ajuste a derecho de las propuestas de la ordenanza  basandose en diversas sentencias del Tribunal Supremo.
Asimismo, es público y manifiesto el compromiso de Vicente Ibor con la población de “pelear judicialmente hasta el final” la defensa de la Ordenanza.

El consenso inicial se ha alargado durante todo el proceso y el gobierno municipal ha ido informando al colectivo “Antena No” de las distintas novedades administrativas y jurídicas:  en agosto de 2010 se tuvo noticia del contenido de la sentencia del TSJ y a lo largo del otoño de ese año los contactos entre el Colectivo y el gobierno  municipal han tenido como escenario la preparación del recurso del Ayuntamiento, a través de la asesoría jurídica contratada, contra la sentencia emitida por el TSJCV.


En consecuencia, proponemos la adopción por el Plenario de los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO: el Ayuntamiento defenderá el texto restante de la Ordenanza Reguladora de las Instalaciones de Telefonía Móvil en el  Municipio de Paiporta si es que resulta recurrido judicialmente por alguna otra operadora de telefonía móvil, llegando si es menester hasta la instancia del Tribunal Supremo si se trata del artículo 5 y la Disposición Transitoria Única.

SEGUNDO: El gobierno municipal hará el seguimiento y la defensa judicial conveniente, a valorar debidamente asesorados jurídicamente y después de la deliberación de las partes interesadas a nivel municipal, de las distintas causas existentes pendientes de resolución administrativa y o judicial (entre ellas el contencioso planteado a la paralización de concesión de Licencias de obras para instalar antenas como la de la calle Maestro Serrano y las solicitudes posteriores), y también de las causas que se puedan plantear en el futuro

TERCERO: El gobierno municipal planteará en 2011 una mesa de negociación entre el Ayuntamiento y las distintas operadoras que actúen en el municipio con la finalidad de hacer posible la cobertura necesaria para gozar de un buen servicio, respetando lo establecido en la Ordenanza municipal, sea mediante la habilitación de un parque de antenas o cualquier otra medida conveniente a juicio de las partes implicadas – operadoras de telefonía móvil, gobierno municipal, partidos de la oposición y colectivo Antena NO de Paiporta.

CUARTO: El gobierno municipal notificará a los partidos de la oposición y al Colectivo Antena NO todas las incidencias que se produzcan relacionadas con las antenas existentes y las que se puedan instalar en el futuro en el pueblo.


Paiporta, 31 de marzo de 2011 


JESÚS CARLOS LÓPEZ CARRIZO,  Portavoz del Grupo Municipal PSPV-PSOE del Ayuntamiento de  Paiporta

ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Portavoz del Grupo Municipal EU-Bloc del Ayuntamiento de  Paiporta

PASCUAL PARDO PEIRÓ regidor de Izquierda Unida del Ayuntamiento de PaiportaNo hay comentarios: